Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri Sorumlusu Hakkında Bilgilendirme

Tarafınıza iletmiş olduğumuz anket çalışması kapsamında, kişisel verileriniz, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Şirketimiz”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, bu Aydınlatma Metni kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Amaçlar

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,

Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,

Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye http://www.eczacibasituketim.com.tr/ internet sitesinde yer alan “Eczacıbaşı Topluluğu Kuruluşları Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda, Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere diğer Eczacıbaşı Topluluğu Kuruluşlarına, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmelerin ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.Haklarınıza ilişkin taleplerinizi etu-kvkk@eczacibasi.com.tr adresi  üzerinden Şirketimize yazılı olarak iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

© Tüm hakları saklıdır. 2023 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri